Coachtraject

Na een grondig intakegesprek met bijbehorende persoonlijkheidsanalyse start het coachtraject. Als Persoonlijkheidscoach wordt u met zeer uiteenlopende problemen geconfronteerd. Door het verband te leggen tussen de persoonlijkheid en het probleem enerzijds en rekening te houden met eventuele uitlokkende factoren uit de omgeving anderzijds, is het mogelijk om een doeltreffend advies te formuleren, een degelijke begeleiding uit te stippelen en een geschikte training voor te stellen. Door deze aanpak volgt de cliënt een individueel coachtraject. Coachvaardigheden bouwt u op tijdens uw opleiding door gebruik te maken van specifieke werkvormen en opdrachten, door aandachtig te luisteren en doelbewust vragen te stellen, door cliënten vanuit hun individualiteit te benaderen en op zoek te gaan naar authenticiteit. Ieder mens, hoe gekwetst en gehavend hij ook is, bezit mogelijkheden die door de coach ontdekt en ontwikkeld worden. Coachen gebeurt op individuele basis en is in feite niets anders dan werken aan wat bij de cliënt aanwezig is, m.a.w. er wordt van buiten naar binnen gewerkt. Het genezend mechanisme ligt in de cliënt zelf, hij moet zichzelf verbeteren en daar levert de Persoonlijkheidscoach een belangrijke professionele bijdrage aan.

De commerciële wereld
Veel van de huidige problemen vinden hun oorsprong in een dwingende en opdringende commerciële wereld. We leven in een interactieve samenleving, waar zowat alles binnen ons bereik ligt en toch heeft iedereen het gevoel ontevreden te zijn. Enerzijds omdat we niet alles kunnen kopen waar we zin in hebben en anderzijds omdat wat we kopen slechts een kortstondig gevoel van bevrediging geeft. Een groot deel van de huidige bevolking wordt meegezogen in het probleem van nooit genoeg. In deze samenleving worden zoveel onbereikbare idealen geprojecteerd om mensen aan te zetten om hun consumptiegedrag te stimuleren. Mensen vervreemde van de echte wereld waarvan ze deel uitmaken. Mensen proberen hun problemen te overwinnen door veel geld uit te geven aan allerlei cursussen, trainingen, consulenten enz. en toch blijft een duurzaam resultaat uit. Al deze methodes zijn te algemeen, te vaag en houden geen rekening met de persoonlijkheid. Ze gaan niet verder dan trucjes en technieken en symptoombehandeling. Het probleem wordt niet aan het individu gekoppeld. Het is te gemakkelijk tegen een cliënt te zeggen dat men meer doorzettingsvermogen moet hebben en zijn sterke wil moet tonen. Wij als coach stellen ons de vraag waarom het doorzettingsvermogen ontbreekt en de wilskracht verzwakt is? Door de oorzaak aan te pakken en de uitlokkende factoren uit te schakelen, slagen we erin duurzame resultaten te bereiken. Voor ons is het woord ‘probleem’ automatisch gekoppeld aan het woord ‘oplossing’.

Motivatie
Inzicht, motivatie, discipline en gewoonte zijn de vier sleutelwoorden die tot de werkwijze van de Persoonlijkheid behoren. Inzicht gebruiken we als inleiding op kennis. Door het intakegesprek krijgt de cliënt inzicht in zichzelf en zijn problemen en brengt hij deze in verband met zijn persoonlijkheid. Vanuit dit inzicht wordt de motivatie gestart. Motivatie is een beweegreden voor het nemen van een initiatief, om een bepaald doel na te streven. Motivatie is afhankelijk van de persoonlijkheid. Positief ingestelde mensen zijn sneller gemotiveerd dan zij die negatief zijn ingesteld omdat een negatieve ingesteldheid motivatie afremt. Activering en waardering behoren tot de kernemoties. Zowel waardering door anderen als zelfwaardering heeft een positieve inslag. Het zijn de geleverde inspanningen die voor waardering zorgen. Als coach is het onze taak de cliënt te motiveren. Dit doen we door gemotiveerde gesprekken te voeren die leiden tot zelfmotivatie. Motiveren houdt in dat we als coach iemand stimuleren om zich op een bepaalde manier te gedragen of zich zodanig opstelt dat bewuste doelen bereikt worden. Erkenning en voldoening zijn twee van de meest voorkomende motieven om iets te ondernemen of te bereiken. Er zijn omstandigheden waardoor cliënten hun motivatie verliezen, wat demotivatie wordt genoemd. Het ontbreekt hen aan gedrevenheid, enthousiasme en inzet. De oorzaak kan zowel bij de cliënt liggen alsook door omstandigheden worden uitgelokt. Een goed coachtraject spoort de cliënt aan tot zelfmotivatie.

Discipline en gewoonte
Discipline betekent iets uitvoeren door middel van vastgelegde regels, methodieken en normen. Discipline heeft niet alleen te maken met het uitvoeren van taken, opdrachten of het nemen van initiatieven, maar tegelijkertijd met het leveren van de nodige inspanningen, zich houden aan opgelegde regels en het vasthouden aan een tijdschema. Discipline leidt tot zelfdiscipline of het vermogen zichzelf regels op te leggen. Dit is nodig om het coachtraject correct uit te voeren binnen een opgelegd schema en aan bijbehorende voorwaarden. Als coach tonen we onze cliënten het belang van zelfdiscipline door erop te wijzen dat het geen zin heeft niets te ondernemen en bij de pakken te blijven neerzitten. Uitstellen levert ergernis en spanningen op en verwijdert ons steeds verder van het doel. Dat beseffen de cliënten, maar het ontbreekt hen aan moed en zelfvertrouwen om tot zelfdiscipline over te gaan. Bij het coachen is het belangrijk om met concrete en haalbare voorstellen te komen. Als de resultaten zichtbaar worden, komt de motivatie. Motivatie en discipline blijven voor veel cliënten een opgave, een permanente inspanning om behoorlijk te functioneren. Slaagt de cliënt erin om van een discipline een gewoonte te maken, vergt dit minder inspanning. Door goede gewoontes aan te kweken, lost men veel problemen op en dat is beter dan zich voortdurend moed in te pompen. Goede gewoontes worden snel een routine, het is een handigheid die verkregen wordt door ervaring. Routines verlopen moeiteloos. Inzicht, motivatie, discipline en gewoonte gaan in elkaar over. Het is een groeiproces dat deel uitmaakt van het coachtraject.